tetragonal معنی کلمه

tetragonal : (هندسه) دارای چهار زاویه، چهار کنجی

american phonetic : tɪˈtræɡʌnəl

british phonetic : teˈtræɡənəl