totipotent معنی کلمه

totipotent : دارای قدرت تولید یک ارگانیسم از یک جز ان