uncertain معنی کلمه

uncertain : نامعلوم، مشکوک، مردد، متغیر، دمدمی

american phonetic : ənˈsɜːrtn̩

british phonetic : ʌnˈsɜːtn̩