van معنی کلمه

van : پیشقدم، پیشرو، پیشگام، پیش قراول، بال جناح، جلودار، پیشوا، رهبرکردن، جلو داربودن، کامیون سر بسته

american phonetic : ˈvæn

british phonetic : væn