vault معنی کلمه

vault : طاق، گنبد، قپه، سردابه، هلال طاق، غار، مغاره، گنبدیا طاق درست کردن، جست زدن، پریدن، جهش

american phonetic : ˈvɒlt

british phonetic : vɔːlt