velutinous معنی کلمه

velutinous : (کیاه شناسی، جانورشناسی) مخملی