بد حکومت کردن به انگلیسی

بد حکومت کردن : misgovern, misrule