برجسته قلمداد کردن به انگلیسی

برجسته قلمداد کردن : highlight