بریدن و ناقص کردن اندام جانور به انگلیسی

بریدن و ناقص کردن اندام جانور : mutilate