بقچه بندی کردن به انگلیسی

بقچه بندی کردن : bundle, truss