واحدهای درسی بخشوده (آموزش) معنی کلمه

واحدهای درسی بخشوده (آموزش) : advanced standing, advanced credit