واحد سنجش طول بر مبنای میانگین فاصله زمین از خورشید (نجوم) معنی کلمه

واحد سنجش طول بر مبنای میانگین فاصله زمین از خورشید (نجوم) : astronomical unit