واحد سنجش وزن بر حسب پوند به انگلیسی

واحد سنجش وزن بر حسب پوند : avoirdupois