واحد فاصله برابر با اثآآ متر به انگلیسی

واحد فاصله برابر با اثآآ متر : metric mile