واحد نظامی (ارتش) معنی کلمه

واحد نظامی (ارتش) : command